NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 11:29-32

11:29 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> eperwthsw <1905> (5692) umav <5209> ena <1520> logon <3056> kai <2532> apokriyhte <611> (5676) moi <3427> kai <2532> erw <2046> (5692) umin <5213> en <1722> poia <4169> exousia <1849> tauta <5023> poiw <4160> (5719)

11:30 to <3588> baptisma <908> to <3588> iwannou <2491> ex <1537> ouranou <3772> hn <1510> (5713) h <2228> ex <1537> anyrwpwn <444> apokriyhte <611> (5676) moi <3427>

11:31 kai <2532> dielogizonto <1260> (5711) prov <4314> eautouv <1438> legontev <3004> (5723) ean <1437> eipwmen <2036> (5632) ex <1537> ouranou <3772> erei <2046> (5692) dia <1223> ti <5101> [oun] <3767> ouk <3756> episteusate <4100> (5656) autw <846>

11:32 alla <235> eipwmen <2036> (5632) ex <1537> anyrwpwn <444> efobounto <5399> (5711) ton <3588> oclon <3793> apantev <537> gar <1063> eicon <2192> (5707) ton <3588> iwannhn <2491> ontwv <3689> oti <3754> profhthv <4396> hn <1510> (5713)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org