NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 10:42

10:42 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) autouv <846> o <3588> ihsouv <2424> legei <3004> (5719) autoiv <846> oidate <1492> (5758) oti <3754> oi <3588> dokountev <1380> (5723) arcein <757> (5721) twn <3588> eynwn <1484> katakurieuousin <2634> (5719) autwn <846> kai <2532> oi <3588> megaloi <3173> autwn <846> katexousiazousin <2715> (5719) autwn <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org