NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 10:2

10:2 kai <2532> [proselyontev <4334> (5631) farisaioi] <5330> ephrwtwn <1905> (5707) auton <846> ei <1487> exestin <1832> (5904) andri <435> gunaika <1135> apolusai <630> (5658) peirazontev <3985> (5723) auton <846>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org