NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 4:14-15

4:14 kai <2532> upestreqen <5290> (5656) o <3588> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> pneumatov <4151> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> kai <2532> fhmh <5345> exhlyen <1831> (5627) kay <2596> olhv <3650> thv <3588> pericwrou <4066> peri <4012> autou <846>

4:15 kai <2532> autov <846> edidasken <1321> (5707) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> autwn <846> doxazomenov <1392> (5746) upo <5259> pantwn <3956>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org