NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 18:2-5

18:2 legwn <3004> (5723) krithv <2923> tiv <5100> hn <1510> (5713) en <1722> tini <5100> polei <4172> ton <3588> yeon <2316> mh <3361> foboumenov <5399> (5740) kai <2532> anyrwpon <444> mh <3361> entrepomenov <1788> (5746)

18:3 chra <5503> de <1161> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565> kai <2532> hrceto <2064> (5711) prov <4314> auton <846> legousa <3004> (5723) ekdikhson <1556> (5657) me <3165> apo <575> tou <3588> antidikou <476> mou <3450>

18:4 kai <2532> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) epi <1909> cronon <5550> meta <3326> tauta <5023> de <1161> eipen <2036> (5627) en <1722> eautw <1438> ei <1487> kai <2532> ton <3588> yeon <2316> ou <3756> foboumai <5399> (5736) oude <3761> anyrwpon <444> entrepomai <1788> (5743)

18:5 dia <1223> ge <1065> to <3588> parecein <3930> (5721) moi <3427> kopon <2873> thn <3588> chran <5503> tauthn <3778> ekdikhsw <1556> (5692) authn <846> ina <2443> mh <3361> eiv <1519> telov <5056> ercomenh <2064> (5740) upwpiazh <5299> (5725) me <3165>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org