NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 12:22-32

12:22 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> [autou] <846> dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> mh <3361> merimnate <3309> (5720) th <3588> quch <5590> ti <5101> faghte <5315> (5632) mhde <3366> tw <3588> swmati <4983> [umwn] <5216> ti <5101> endushsye <1746> (5672)

12:23 h <3588> gar <1063> quch <5590> pleion <4119> estin <1510> (5748) thv <3588> trofhv <5160> kai <2532> to <3588> swma <4983> tou <3588> endumatov <1742>

12:24 katanohsate <2657> (5657) touv <3588> korakav <2876> oti <3754> ou <3756> speirousin <4687> (5719) oude <3761> yerizousin <2325> (5719) oiv <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) tameion <5009> oude <3761> apoyhkh <596> kai <2532> o <3588> yeov <2316> trefei <5142> (5719) autouv <846> posw <4214> mallon <3123> umeiv <5210> diaferete <1308> (5719) twn <3588> peteinwn <4071>

12:25 tiv <5101> de <1161> ex <1537> umwn <5216> merimnwn <3308> <3309> (5723) dunatai <1410> (5736) epi <1909> thn <3588> hlikian <2244> autou <846> prosyeinai <4369> (5629) phcun <4083>

12:26 ei <1487> oun <3767> oude <3761> elaciston <1646> dunasye <1410> (5736) ti <5101> peri <4012> twn <3588> loipwn <3062> merimnate <3309> (5719)

12:27 katanohsate <2657> (5657) ta <3588> krina <2918> pwv <4459> auxanei <837> (5719) ou <3756> kopia <2872> (5719) oude <3761> nhyei <3514> (5719) legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oude <3761> solomwn <4672> en <1722> pash <3956> th <3588> doxh <1391> autou <846> periebaleto <4016> (5639) wv <5613> en <1520> toutwn <5130>

12:28 ei <1487> de <1161> en <1722> agrw <68> ton <3588> corton <5528> onta <1510> (5752) shmeron <4594> kai <2532> aurion <839> eiv <1519> klibanon <2823> ballomenon <906> (5746) o <3588> yeov <2316> outwv <3779> amfiezei <294> (5719) posw <4214> mallon <3123> umav <5209> oligopistoi <3640>

12:29 kai <2532> umeiv <5210> mh <3361> zhteite <2212> (5720) ti <5101> faghte <5315> (5632) kai <2532> ti <5101> pihte <4095> (5632) kai <2532> mh <3361> metewrizesye <3349> (5744)

12:30 tauta <5023> gar <1063> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> tou <3588> kosmou <2889> epizhtousin <1934> (5719) umwn <5216> de <1161> o <3588> pathr <3962> oiden <1492> (5758) oti <3754> crhzete <5535> (5719) toutwn <5130>

12:31 plhn <4133> zhteite <2212> (5720) thn <3588> basileian <932> autou <846> kai <2532> tauta <5023> prosteyhsetai <4369> (5701) umin <5213>

12:32 mh <3361> fobou <5399> (5737) to <3588> mikron <3398> poimnion <4168> oti <3754> eudokhsen <2106> (5656) o <3588> pathr <3962> umwn <5216> dounai <1325> (5629) umin <5213> thn <3588> basileian <932>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org