NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:49

9:49 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> iwannhv <2491> eipen <2036> (5627) epistata <1988> eidomen <1492> (5627) tina <5100> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> ekballonta <1544> (5723) daimonia <1140> kai <2532> ekwluomen <2967> (5707) auton <846> oti <3754> ouk <3756> akolouyei <190> (5719) mey <3326> hmwn <2257>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org