NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:45

9:45 oi <3588> de <1161> hgnooun <50> (5707) to <3588> rhma <4487> touto <5124> kai <2532> hn <1510> (5713) parakekalummenon <3871> (5772) ap <575> autwn <846> ina <2443> mh <3361> aisywntai <143> (5638) auto <846> kai <2532> efobounto <5399> (5711) erwthsai <2065> (5658) auton <846> peri <4012> tou <3588> rhmatov <4487> toutou <5127>

Luke 10:21-24

10:21 en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> hgalliasato <21> (5662) tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> kai <2532> eipen <2036> (5627) exomologoumai <1843> (5731) soi <4671> pater <3962> kurie <2962> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> apekruqav <613> (5656) tauta <5023> apo <575> sofwn <4680> kai <2532> sunetwn <4908> kai <2532> apekaluqav <601> (5656) auta <846> nhpioiv <3516> nai <3483> o <3588> pathr <3962> oti <3754> outwv <3779> eudokia <2107> egeneto <1096> (5633) emprosyen <1715> sou <4675>

10:22 panta <3956> moi <3427> paredoyh <3860> (5681) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> oudeiv <3762> ginwskei <1097> (5719) tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> pathr <3962> ei <1487> mh <3361> o <3588> uiov <5207> kai <2532> w <3739> ean <1437> boulhtai <1014> (5741) o <3588> uiov <5207> apokaluqai <601> (5658)

10:23 kai <2532> strafeiv <4762> (5651) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> kat <2596> idian <2398> eipen <2036> (5627) makarioi <3107> oi <3588> ofyalmoi <3788> oi <3588> blepontev <991> (5723) a <3739> blepete <991> (5719)

10:24 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> polloi <4183> profhtai <4396> kai <2532> basileiv <935> hyelhsan <2309> (5656) idein <1492> (5629) a <3739> umeiv <5210> blepete <991> (5719) kai <2532> ouk <3756> eidan <3708> (5627) kai <2532> akousai <191> (5658) a <3739> akouete <191> (5719) kai <2532> ouk <3756> hkousan <191> (5656)

Luke 18:34

18:34 kai <2532> autoi <846> ouden <3762> toutwn <5130> sunhkan <4920> (5656) kai <2532> hn <1510> (5713) to <3588> rhma <4487> touto <5124> kekrummenon <2928> (5772) ap <575> autwn <846> kai <2532> ouk <3756> eginwskon <1097> (5707) ta <3588> legomena <3004> (5746)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org