NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 8:8

8:8 kai <2532> eteron <2087> epesen <4098> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> thn <3588> agayhn <18> kai <2532> fuen <5453> (5651) epoihsen <4160> (5656) karpon <2590> ekatontaplasiona <1542> tauta <5023> legwn <3004> (5723) efwnei <5455> (5707) o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouein <191> (5721) akouetw <191> (5720)

Luke 14:35

14:35 oute <3777> eiv <1519> ghn <1093> oute <3777> eiv <1519> koprian <2874> euyeton <2111> estin <1510> (5748) exw <1854> ballousin <906> (5719) auto <846> o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouein <191> (5721) akouetw <191> (5720)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org