NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 8:49-51

8:49 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) ercetai <2064> (5736) tiv <5100> para <3844> tou <3588> arcisunagwgou <752> legwn <3004> (5723) oti <3754> teynhken <2348> (5758) h <3588> yugathr <2364> sou <4675> mhketi <3371> skulle <4660> (5720) ton <3588> didaskalon <1320>

8:50 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> akousav <191> (5660) apekriyh <611> (5662) autw <846> mh <3361> fobou <5399> (5737) monon <3440> pisteuson <4100> (5657) kai <2532> swyhsetai <4982> (5701)

8:51 elywn <2064> (5631) de <1161> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> ouk <3756> afhken <863> (5656) eiselyein <1525> (5629) tina <5100> sun <4862> autw <846> ei <1487> mh <3361> petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> ton <3588> patera <3962> thv <3588> paidov <3816> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org