NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 8:19-21

8:19 paregeneto <3854> (5633) de <1161> prov <4314> auton <846> h <3588> mhthr <3384> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kai <2532> ouk <3756> hdunanto <1410> (5711) suntucein <4940> (5629) autw <846> dia <1223> ton <3588> oclon <3793>

8:20 aphggelh <518> (5648) de <1161> autw <846> h <3588> mhthr <3384> sou <4675> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> sou <4675> esthkasin <2476> (5758) exw <1854> idein <1492> (5629) yelontev <2309> (5723) se <4571>

8:21 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> mhthr <3384> mou <3450> kai <2532> adelfoi <80> mou <3450> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> akouontev <191> (5723) kai <2532> poiountev <4160> (5723)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org