NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 8:13-15

8:13 oi <3588> de <1161> epi <1909> thv <3588> petrav <4073> oi <3739> otan <3752> akouswsin <191> (5661) meta <3326> carav <5479> decontai <1209> (5736) ton <3588> logon <3056> kai <2532> outoi <3778> rizan <4491> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) oi <3739> prov <4314> kairon <2540> pisteuousin <4100> (5719) kai <2532> en <1722> kairw <2540> peirasmou <3986> afistantai <868> (5736)

8:14 to <3588> de <1161> eiv <1519> tav <3588> akanyav <173> peson <4098> (5631) outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> akousantev <191> (5660) kai <2532> upo <5259> merimnwn <3308> kai <2532> ploutou <4149> kai <2532> hdonwn <2237> tou <3588> biou <979> poreuomenoi <4198> (5740) sumpnigontai <4846> (5743) kai <2532> ou <3756> telesforousin <5052> (5719)

8:15 to <3588> de <1161> en <1722> th <3588> kalh <2570> gh <1093> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oitinev <3748> en <1722> kardia <2588> kalh <2570> kai <2532> agayh <18> akousantev <191> (5660) ton <3588> logon <3056> katecousin <2722> (5719) kai <2532> karpoforousin <2592> (5719) en <1722> upomonh <5281>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org