NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 8:1-3

8:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> kayexhv <2517> kai <2532> autov <846> diwdeuen <1353> (5707) kata <2596> polin <4172> kai <2532> kwmhn <2968> khrusswn <2784> (5723) kai <2532> euaggelizomenov <2097> (5734) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> oi <3588> dwdeka <1427> sun <4862> autw <846>

8:2 kai <2532> gunaikev <1135> tinev <5100> ai <3739> hsan <1510> (5713) teyerapeumenai <2323> (5772) apo <575> pneumatwn <4151> ponhrwn <4190> kai <2532> asyeneiwn <769> maria <3137> h <3588> kaloumenh <2564> (5746) magdalhnh <3094> af <575> hv <3739> daimonia <1140> epta <2033> exelhluyei <1831> (5715)

8:3 kai <2532> iwanna <2489> gunh <1135> couza <5529> epitropou <2012> hrwdou <2264> kai <2532> sousanna <4677> kai <2532> eterai <2087> pollai <4183> aitinev <3748> dihkonoun <1247> (5707) autoiv <846> ek <1537> twn <3588> uparcontwn <5224> (5723) autaiv <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org