NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 7:4-5

7:4 oi <3588> de <1161> paragenomenoi <3854> (5637) prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> parekaloun <3870> (5707) auton <846> spoudaiwv <4709> legontev <3004> (5723) oti <3754> axiov <514> estin <1510> (5748) w <3739> parexh <3930> (5688) <3930> (5661) touto <5124>

7:5 agapa <25> (5719) gar <1063> to <3588> eynov <1484> hmwn <2257> kai <2532> thn <3588> sunagwghn <4864> autov <846> wkodomhsen <3618> (5656) hmin <2254>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org