NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 7:38

7:38 kai <2532> stasa <2476> (5631) opisw <3694> para <3844> touv <3588> podav <4228> autou <846> klaiousa <2799> (5723) toiv <3588> dakrusin <1144> hrxato <756> (5662) brecein <1026> (5721) touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> taiv <3588> yrixin <2359> thv <3588> kefalhv <2776> authv <846> exemassen <1591> (5707) kai <2532> katefilei <2705> (5707) touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> hleifen <218> (5707) tw <3588> murw <3464>

Luke 7:44

7:44 kai <2532> strafeiv <4762> (5651) prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> tw <3588> simwni <4613> efh <5346> (5713) blepeiv <991> (5719) tauthn <3778> thn <3588> gunaika <1135> eishlyon <1525> (5627) sou <4675> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> udwr <5204> moi <3427> epi <1909> podav <4228> ouk <3756> edwkav <1325> (5656) auth <846> de <1161> toiv <3588> dakrusin <1144> ebrexen <1026> (5656) mou <3450> touv <3588> podav <4228> kai <2532> taiv <3588> yrixin <2359> authv <846> exemaxen <1591> (5656)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org