NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 6:7

6:7 parethrounto <3906> (5710) de <1161> auton <846> oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> ei <1487> en <1722> tw <3588> sabbatw <4521> yerapeuei <2323> (5719) ina <2443> eurwsin <2147> (5632) kathgorein <2723> (5721) autou <846>

Luke 14:1

14:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> elyein <2064> (5629) auton <846> eiv <1519> oikon <3624> tinov <5100> twn <3588> arcontwn <758> [twn] <3588> farisaiwn <5330> sabbatw <4521> fagein <5315> (5629) arton <740> kai <2532> autoi <846> hsan <1510> (5713) parathroumenoi <3906> (5734) auton <846>

Luke 20:20

20:20 kai <2532> parathrhsantev <3906> (5660) apesteilan <649> (5656) egkayetouv <1455> upokrinomenouv <5271> (5740) eautouv <1438> dikaiouv <1342> einai <1510> (5750) ina <2443> epilabwntai <1949> (5638) autou <846> logou <3056> wste <5620> paradounai <3860> (5629) auton <846> th <3588> arch <746> kai <2532> th <3588> exousia <1849> tou <3588> hgemonov <2232>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org