NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 6:27-36

6:27 alla <235> umin <5213> legw <3004> (5719) toiv <3588> akouousin <191> (5723) agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kalwv <2573> poieite <4160> (5720) toiv <3588> misousin <3404> (5723) umav <5209>

6:28 eulogeite <2127> (5720) touv <3588> katarwmenouv <2672> (5740) umav <5209> proseucesye <4336> (5737) peri <4012> twn <3588> ephreazontwn <1908> (5723) umav <5209>

6:29 tw <3588> tuptonti <5180> (5723) se <4571> epi <1909> thn <3588> siagona <4600> parece <3930> (5720) kai <2532> thn <3588> allhn <243> kai <2532> apo <575> tou <3588> airontov <142> (5723) sou <4675> to <3588> imation <2440> kai <2532> ton <3588> citwna <5509> mh <3361> kwlushv <2967> (5661)

6:30 panti <3956> aitounti <154> (5723) se <4571> didou <1325> (5720) kai <2532> apo <575> tou <3588> airontov <142> (5723) ta <3588> sa <4674> mh <3361> apaitei <523> (5720)

6:31 kai <2532> kaywv <2531> yelete <2309> (5719) ina <2443> poiwsin <4160> (5725) umin <5213> oi <3588> anyrwpoi <444> poieite <4160> (5720) autoiv <846> omoiwv <3668>

6:32 kai <2532> ei <1487> agapate <25> (5719) touv <3588> agapwntav <25> (5723) umav <5209> poia <4169> umin <5213> cariv <5485> estin <1510> (5748) kai <2532> gar <1063> oi <3588> amartwloi <268> touv <3588> agapwntav <25> (5723) autouv <846> agapwsin <25> (5719)

6:33 kai <2532> [gar] <1063> ean <1437> agayopoihte <15> (5725) touv <3588> agayopoiountav <15> (5723) umav <5209> poia <4169> umin <5213> cariv <5485> estin <1510> (5748) kai <2532> oi <3588> amartwloi <268> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

6:34 kai <2532> ean <1437> danishte <1155> (5661) par <3844> wn <3739> elpizete <1679> (5719) labein <2983> (5629) poia <4169> umin <5213> cariv <5485> [estin] <1510> (5748) kai <2532> amartwloi <268> amartwloiv <268> danizousin <1155> (5719) ina <2443> apolabwsin <618> (5632) ta <3588> isa <2470>

6:35 plhn <4133> agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kai <2532> agayopoieite <15> (5720) kai <2532> danizete <1155> (5720) mhden <3367> apelpizontev <560> (5723) kai <2532> estai <1510> (5704) o <3588> misyov <3408> umwn <5216> poluv <4183> kai <2532> esesye <1510> (5704) uioi <5207> uqistou <5310> oti <3754> autov <846> crhstov <5543> estin <1510> (5748) epi <1909> touv <3588> acaristouv <884> kai <2532> ponhrouv <4190>

6:36 ginesye <1096> (5737) oiktirmonev <3629> kaywv <2531> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> oiktirmwn <3629> estin <1510> (5748)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org