NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 6:22

6:22 makarioi <3107> este <1510> (5748) otan <3752> mishswsin <3404> (5661) umav <5209> oi <3588> anyrwpoi <444> kai <2532> otan <3752> aforiswsin <873> (5661) umav <5209> kai <2532> oneidiswsin <3679> (5661) kai <2532> ekbalwsin <1544> (5632) to <3588> onoma <3686> umwn <5216> wv <5613> ponhron <4190> eneka <1752> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

Luke 6:27

6:27 alla <235> umin <5213> legw <3004> (5719) toiv <3588> akouousin <191> (5723) agapate <25> (5720) touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <5216> kalwv <2573> poieite <4160> (5720) toiv <3588> misousin <3404> (5723) umav <5209>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org