NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 6:22-23

6:22 makarioi <3107> este <1510> (5748) otan <3752> mishswsin <3404> (5661) umav <5209> oi <3588> anyrwpoi <444> kai <2532> otan <3752> aforiswsin <873> (5661) umav <5209> kai <2532> oneidiswsin <3679> (5661) kai <2532> ekbalwsin <1544> (5632) to <3588> onoma <3686> umwn <5216> wv <5613> ponhron <4190> eneka <1752> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

6:23 carhte <5463> (5645) en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> kai <2532> skirthsate <4640> (5657) idou <2400> (5628) gar <1063> o <3588> misyov <3408> umwn <5216> poluv <4183> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kata <2596> ta <3588> auta <846> gar <1063> epoioun <4160> (5707) toiv <3588> profhtaiv <4396> oi <3588> paterev <3962> autwn <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org