NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 6:20-26

6:20 kai <2532> autov <846> eparav <1869> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> eiv <1519> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> elegen <3004> (5707) makarioi <3107> oi <3588> ptwcoi <4434> oti <3754> umetera <5212> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

6:21 makarioi <3107> oi <3588> peinwntev <3983> (5723) nun <3568> oti <3754> cortasyhsesye <5526> (5701) makarioi <3107> oi <3588> klaiontev <2799> (5723) nun <3568> oti <3754> gelasete <1070> (5692)

6:22 makarioi <3107> este <1510> (5748) otan <3752> mishswsin <3404> (5661) umav <5209> oi <3588> anyrwpoi <444> kai <2532> otan <3752> aforiswsin <873> (5661) umav <5209> kai <2532> oneidiswsin <3679> (5661) kai <2532> ekbalwsin <1544> (5632) to <3588> onoma <3686> umwn <5216> wv <5613> ponhron <4190> eneka <1752> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

6:23 carhte <5463> (5645) en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> kai <2532> skirthsate <4640> (5657) idou <2400> (5628) gar <1063> o <3588> misyov <3408> umwn <5216> poluv <4183> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kata <2596> ta <3588> auta <846> gar <1063> epoioun <4160> (5707) toiv <3588> profhtaiv <4396> oi <3588> paterev <3962> autwn <846>

6:24 plhn <4133> ouai <3759> umin <5213> toiv <3588> plousioiv <4145> oti <3754> apecete <568> (5719) thn <3588> paraklhsin <3874> umwn <5216>

6:25 ouai <3759> umin <5213> oi <3588> empeplhsmenoi <1705> (5772) nun <3568> oti <3754> peinasete <3983> (5692) ouai <3759> oi <3588> gelwntev <1070> (5723) nun <3568> oti <3754> penyhsete <3996> (5692) kai <2532> klausete <2799> (5692)

6:26 ouai <3759> otan <3752> kalwv <2570> umav <5209> eipwsin <3004> (5632) pantev <3956> oi <3588> anyrwpoi <444> kata <2596> ta <3588> auta <846> gar <1063> epoioun <4160> (5707) toiv <3588> qeudoprofhtaiv <5578> oi <3588> paterev <3962> autwn <846>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org