NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 5:8-9

5:8 idwn <1492> (5631) de <1161> simwn <4613> petrov <4074> prosepesen <4363> (5627) toiv <3588> gonasin <1119> ihsou <2424> legwn <3004> (5723) exelye <1831> (5628) ap <575> emou <1700> oti <3754> anhr <435> amartwlov <268> eimi <1510> (5748) kurie <2962>

5:9 yambov <2285> gar <1063> periescen <4023> (5627) auton <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> sun <4862> autw <846> epi <1909> th <3588> agra <61> twn <3588> icyuwn <2486> wn <3739> sunelabon <4815> (5627)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org