NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 5:21

5:21 kai <2532> hrxanto <756> (5662) dialogizesyai <1260> (5738) oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> legontev <3004> (5723) tiv <5101> estin <1510> (5748) outov <3778> ov <3739> lalei <2980> (5719) blasfhmiav <988> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) amartiav <266> afeinai <863> (5683) ei <1487> mh <3361> monov <3441> o <3588> yeov <2316>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org