NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 5:10

5:10 omoiwv <3668> de <1161> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> uiouv <5207> zebedaiou <2199> oi <3739> hsan <1510> (5713) koinwnoi <2844> tw <3588> simwni <4613> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> simwna <4613> ihsouv <2424> mh <3361> fobou <5399> (5737) apo <575> tou <3588> nun <3568> anyrwpouv <444> esh <1510> (5704) zwgrwn <2221> (5723)

Luke 12:52

12:52 esontai <1510> (5704) gar <1063> apo <575> tou <3588> nun <3568> pente <4002> en <1722> eni <1520> oikw <3624> diamemerismenoi <1266> (5772) treiv <5140> epi <1909> dusin <1417> kai <2532> duo <1417> epi <1909> trisin <5140>

Luke 22:18

22:18 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) apo <575> tou <3588> nun <3568> apo <575> tou <3588> genhmatov <1081> thv <3588> ampelou <288> ewv <2193> ou <3739> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> elyh <2064> (5632)

Luke 22:69

22:69 apo <575> tou <3588> nun <3568> de <1161> estai <1510> (5704) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kayhmenov <2521> (5740) ek <1537> dexiwn <1188> thv <3588> dunamewv <1411> tou <3588> yeou <2316>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org