NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 5:10-11

5:10 omoiwv <3668> de <1161> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> uiouv <5207> zebedaiou <2199> oi <3739> hsan <1510> (5713) koinwnoi <2844> tw <3588> simwni <4613> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> simwna <4613> ihsouv <2424> mh <3361> fobou <5399> (5737) apo <575> tou <3588> nun <3568> anyrwpouv <444> esh <1510> (5704) zwgrwn <2221> (5723)

5:11 kai <2532> katagagontev <2609> (5631) ta <3588> ploia <4143> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> afentev <863> (5631) panta <3956> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846>

Luke 14:33

14:33 outwv <3779> oun <3767> pav <3956> ex <1537> umwn <5216> ov <3739> ouk <3756> apotassetai <657> (5731) pasin <3956> toiv <3588> eautou <1438> uparcousin <5224> (5723) ou <3756> dunatai <1410> (5736) einai <1510> (5750) mou <3450> mayhthv <3101>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org