NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 4:25-27

4:25 ep <1909> alhyeiav <225> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> pollai <4183> chrai <5503> hsan <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> hliou <2243> en <1722> tw <3588> israhl <2474> ote <3753> ekleisyh <2808> (5681) o <3588> ouranov <3772> eth <2094> tria <5140> kai <2532> mhnav <3376> ex <1803> wv <5613> egeneto <1096> (5633) limov <3042> megav <3173> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1093>

4:26 kai <2532> prov <4314> oudemian <3762> autwn <846> epemfyh <3992> (5681) hliav <2243> ei <1487> mh <3361> eiv <1519> sarepta <4558> thv <3588> sidwniav <4606> prov <4314> gunaika <1135> chran <5503>

4:27 kai <2532> polloi <4183> leproi <3015> hsan <1510> (5713) en <1722> tw <3588> israhl <2474> epi <1909> elisaiou <1666> tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> oudeiv <3762> autwn <846> ekayarisyh <2511> (5681) ei <1487> mh <3361> naiman <3497> o <3588> surov <4948>

Luke 9:35

9:35 kai <2532> fwnh <5456> egeneto <1096> (5633) ek <1537> thv <3588> nefelhv <3507> legousa <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> eklelegmenov <1586> (5772) autou <846> akouete <191> (5720)

Luke 13:31-35

13:31 en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> proshlyan <4334> (5627) tinev <5100> farisaioi <5330> legontev <3004> (5723) autw <846> exelye <1831> (5628) kai <2532> poreuou <4198> (5737) enteuyen <1782> oti <3754> hrwdhv <2264> yelei <2309> (5719) se <4571> apokteinai <615> (5658)

13:32 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> poreuyentev <4198> (5679) eipate <2036> (5628) th <3588> alwpeki <258> tauth <3778> idou <2400> (5628) ekballw <1544> (5719) daimonia <1140> kai <2532> iaseiv <2392> apotelw <658> (5719) shmeron <4594> kai <2532> aurion <839> kai <2532> th <3588> trith <5154> teleioumai <5048> (5743)

13:33 plhn <4133> dei <1163> (5904) me <3165> shmeron <4594> kai <2532> aurion <839> kai <2532> th <3588> ecomenh <2192> (5746) poreuesyai <4198> (5738) oti <3754> ouk <3756> endecetai <1735> (5736) profhthn <4396> apolesyai <622> (5641) exw <1854> ierousalhm <2419>

13:34 ierousalhm <2419> ierousalhm <2419> h <3588> apokteinousa <615> (5723) touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> liyobolousa <3036> (5723) touv <3588> apestalmenouv <649> (5772) prov <4314> authn <846> posakiv <4212> hyelhsa <2309> (5656) episunaxai <1996> (5658) ta <3588> tekna <5043> sou <4675> on <3739> tropon <5158> orniv <3733> thn <3588> eauthv <1438> nossian <3555> upo <5259> tav <3588> pterugav <4420> kai <2532> ouk <3756> hyelhsate <2309> (5656)

13:35 idou <2400> (5628) afietai <863> (5743) umin <5213> o <3588> oikov <3624> umwn <5216> legw <3004> (5719) [de] <1161> umin <5213> ou <3756> mh <3361> idhte <3708> (5632) me <3165> ewv <2193> eiphte <2036> (5632) euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) en <1722> onomati <3686> kuriou <2962>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org