NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 4:2-13

4:2 hmerav <2250> tesserakonta <5062> peirazomenov <3985> (5746) upo <5259> tou <3588> diabolou <1228> kai <2532> ouk <3756> efagen <5315> (5627) ouden <3762> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> kai <2532> suntelesyeiswn <4931> (5685) autwn <846> epeinasen <3983> (5656)

4:3 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> diabolov <1228> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> eipe <2036> (5628) tw <3588> liyw <3037> toutw <5129> ina <2443> genhtai <1096> (5638) artov <740>

4:4 kai <2532> apekriyh <611> (5662) prov <4314> auton <846> o <3588> ihsouv <2424> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> ouk <3756> ep <1909> artw <740> monw <3441> zhsetai <2198> (5695) o <3588> anyrwpov <444>

4:5 kai <2532> anagagwn <321> (5631) auton <846> edeixen <1166> (5656) autw <846> pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> thv <3588> oikoumenhv <3625> en <1722> stigmh <4743> cronou <5550>

4:6 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> diabolov <1228> soi <4671> dwsw <1325> (5692) thn <3588> exousian <1849> tauthn <3778> apasan <537> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> autwn <846> oti <3754> emoi <1698> paradedotai <3860> (5769) kai <2532> w <3739> ean <1437> yelw <2309> (5725) didwmi <1325> (5719) authn <846>

4:7 su <4771> oun <3767> ean <1437> proskunhshv <4352> (5661) enwpion <1799> emou <1700> estai <1510> (5704) sou <4675> pasa <3956>

4:8 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> gegraptai <1125> (5769) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> proskunhseiv <4352> (5692) kai <2532> autw <846> monw <3441> latreuseiv <3000> (5692)

4:9 hgagen <71> (5627) de <1161> auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> esthsen <2476> (5656) epi <1909> to <3588> pterugion <4419> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> eipen <2036> (5627) [autw] <846> ei <1487> uiov <5207> ei <1510> (5748) tou <3588> yeou <2316> bale <906> (5628) seauton <4572> enteuyen <1782> katw <2736>

4:10 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> toiv <3588> aggeloiv <32> autou <846> enteleitai <1781> (5699) peri <4012> sou <4675> tou <3588> diafulaxai <1314> (5658) se <4571>

4:11 kai <2532> oti <3754> epi <1909> ceirwn <5495> arousin <142> (5692) se <4571> mhpote <3379> proskoqhv <4350> (5661) prov <4314> liyon <3037> ton <3588> poda <4228> sou <4675>

4:12 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> eirhtai <2046> (5769) ouk <3756> ekpeiraseiv <1598> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675>

4:13 kai <2532> suntelesav <4931> (5660) panta <3956> peirasmon <3986> o <3588> diabolov <1228> apesth <868> (5627) ap <575> autou <846> acri <891> kairou <2540>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org