NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 4:18-21

4:18 pneuma <4151> kuriou <2962> ep <1909> eme <1691> ou <3739> eineken <1752> ecrisen <5548> (5656) me <3165> euaggelisasyai <2097> (5670) ptwcoiv <4434> apestalken <649> (5758) me <3165> khruxai <2784> (5658) aicmalwtoiv <164> afesin <859> kai <2532> tufloiv <5185> anableqin <309> aposteilai <649> (5658) teyrausmenouv <2352> (5772) en <1722> afesei <859>

4:19 khruxai <2784> (5658) eniauton <1763> kuriou <2962> dekton <1184>

4:20 kai <2532> ptuxav <4428> (5660) to <3588> biblion <975> apodouv <591> (5631) tw <3588> uphreth <5257> ekayisen <2523> (5656) kai <2532> pantwn <3956> oi <3588> ofyalmoi <3788> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> hsan <1510> (5713) atenizontev <816> (5723) autw <846>

4:21 hrxato <756> (5662) de <1161> legein <3004> (5721) prov <4314> autouv <846> oti <3754> shmeron <4594> peplhrwtai <4137> (5769) h <3588> grafh <1124> auth <3778> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> umwn <5216>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org