NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 4:17-18

4:17 kai <2532> epedoyh <1929> (5681) autw <846> biblion <975> tou <3588> profhtou <4396> hsaiou <2268> kai <2532> anoixav <455> (5660) to <3588> biblion <975> euren <2147> (5627) [ton] <3588> topon <5117> ou <3757> hn <1510> (5713) gegrammenon <1125> (5772)

4:18 pneuma <4151> kuriou <2962> ep <1909> eme <1691> ou <3739> eineken <1752> ecrisen <5548> (5656) me <3165> euaggelisasyai <2097> (5670) ptwcoiv <4434> apestalken <649> (5758) me <3165> khruxai <2784> (5658) aicmalwtoiv <164> afesin <859> kai <2532> tufloiv <5185> anableqin <309> aposteilai <649> (5658) teyrausmenouv <2352> (5772) en <1722> afesei <859>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org