NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 4:16-30

4:16 kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> nazara <3478> ou <3757> hn <1510> (5713) teyrammenov <5142> (5772) kai <2532> eishlyen <1525> (5627) kata <2596> to <3588> eiwyov <1486> (5756) autw <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> twn <3588> sabbatwn <4521> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> kai <2532> anesth <450> (5627) anagnwnai <314> (5629)

4:17 kai <2532> epedoyh <1929> (5681) autw <846> biblion <975> tou <3588> profhtou <4396> hsaiou <2268> kai <2532> anoixav <455> (5660) to <3588> biblion <975> euren <2147> (5627) [ton] <3588> topon <5117> ou <3757> hn <1510> (5713) gegrammenon <1125> (5772)

4:18 pneuma <4151> kuriou <2962> ep <1909> eme <1691> ou <3739> eineken <1752> ecrisen <5548> (5656) me <3165> euaggelisasyai <2097> (5670) ptwcoiv <4434> apestalken <649> (5758) me <3165> khruxai <2784> (5658) aicmalwtoiv <164> afesin <859> kai <2532> tufloiv <5185> anableqin <309> aposteilai <649> (5658) teyrausmenouv <2352> (5772) en <1722> afesei <859>

4:19 khruxai <2784> (5658) eniauton <1763> kuriou <2962> dekton <1184>

4:20 kai <2532> ptuxav <4428> (5660) to <3588> biblion <975> apodouv <591> (5631) tw <3588> uphreth <5257> ekayisen <2523> (5656) kai <2532> pantwn <3956> oi <3588> ofyalmoi <3788> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> hsan <1510> (5713) atenizontev <816> (5723) autw <846>

4:21 hrxato <756> (5662) de <1161> legein <3004> (5721) prov <4314> autouv <846> oti <3754> shmeron <4594> peplhrwtai <4137> (5769) h <3588> grafh <1124> auth <3778> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> umwn <5216>

4:22 kai <2532> pantev <3956> emarturoun <3140> (5707) autw <846> kai <2532> eyaumazon <2296> (5707) epi <1909> toiv <3588> logoiv <3056> thv <3588> caritov <5485> toiv <3588> ekporeuomenoiv <1607> (5740) ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> kai <2532> elegon <3004> (5707) ouci <3780> uiov <5207> estin <1510> (5748) iwshf <2501> outov <3778>

4:23 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> pantwv <3843> ereite <2046> (5692) moi <3427> thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778> iatre <2395> yerapeuson <2323> (5657) seauton <4572> osa <3745> hkousamen <191> (5656) genomena <1096> (5637) eiv <1519> thn <3588> kafarnaoum <2584> poihson <4160> (5657) kai <2532> wde <5602> en <1722> th <3588> patridi <3968> sou <4675>

4:24 eipen <2036> (5627) de <1161> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> oudeiv <3762> profhthv <4396> dektov <1184> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> patridi <3968> autou <846>

4:25 ep <1909> alhyeiav <225> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> pollai <4183> chrai <5503> hsan <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> hliou <2243> en <1722> tw <3588> israhl <2474> ote <3753> ekleisyh <2808> (5681) o <3588> ouranov <3772> eth <2094> tria <5140> kai <2532> mhnav <3376> ex <1803> wv <5613> egeneto <1096> (5633) limov <3042> megav <3173> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1093>

4:26 kai <2532> prov <4314> oudemian <3762> autwn <846> epemfyh <3992> (5681) hliav <2243> ei <1487> mh <3361> eiv <1519> sarepta <4558> thv <3588> sidwniav <4606> prov <4314> gunaika <1135> chran <5503>

4:27 kai <2532> polloi <4183> leproi <3015> hsan <1510> (5713) en <1722> tw <3588> israhl <2474> epi <1909> elisaiou <1666> tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> oudeiv <3762> autwn <846> ekayarisyh <2511> (5681) ei <1487> mh <3361> naiman <3497> o <3588> surov <4948>

4:28 kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) pantev <3956> yumou <2372> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> akouontev <191> (5723) tauta <5023>

4:29 kai <2532> anastantev <450> (5631) exebalon <1544> (5627) auton <846> exw <1854> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> hgagon <71> (5627) auton <846> ewv <2193> ofruov <3790> tou <3588> orouv <3735> ef <1909> ou <3739> h <3588> poliv <4172> wkodomhto <3618> (5718) autwn <846> wste <5620> katakrhmnisai <2630> (5658) auton <846>

4:30 autov <846> de <1161> dielywn <1330> (5631) dia <1223> mesou <3319> autwn <846> eporeueto <4198> (5711)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org