NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 3:23-31

3:23 kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) ihsouv <2424> arcomenov <756> (5734) wsei <5616> etwn <2094> triakonta <5144> wn <1510> (5752) uiov <5207> wv <5613> enomizeto <3543> (5712) iwshf <2501> tou <3588> hli <2242>

3:24 tou <3588> mayyat <3158> tou <3588> leui <3017> tou <3588> melci <3197> tou <3588> iannai <2388> tou <3588> iwshf <2501>

3:25 tou <3588> mattayiou <3161> tou <3588> amwv <301> tou <3588> naoum <3486> tou <3588> esli <2069> tou <3588> naggai <3477>

3:26 tou <3588> maay <3092> tou <3588> mattayiou <3161> tou <3588> semein <4584> tou <3588> iwshc <2501> tou <3588> iwda <2448>

3:27 tou <3588> iwanan <2490> tou <3588> rhsa <4488> tou <3588> zorobabel <2216> tou <3588> salayihl <4528> tou <3588> nhri <3518>

3:28 tou <3588> melci <3197> tou <3588> addi <78> tou <3588> kwsam <2973> tou <3588> elmadam <1678> tou <3588> hr <2262>

3:29 tou <3588> ihsou <2424> tou <3588> eliezer <1663> tou <3588> iwrim <2497> tou <3588> mayyat <3158> tou <3588> leui <3017>

3:30 tou <3588> sumewn <4826> tou <3588> iouda <2455> tou <3588> iwshf <2501> tou <3588> iwnam <2494> tou <3588> eliakim <1662>

3:31 tou <3588> melea <3190> tou <3588> menna <3104> tou <3588> mattaya <3160> tou <3588> nayam <3481> tou <3588> dauid <1138>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org