NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 3:21-22

3:21 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> baptisyhnai <907> (5683) apanta <537> ton <3588> laon <2992> kai <2532> ihsou <2424> baptisyentov <907> (5685) kai <2532> proseucomenou <4336> (5740) anewcyhnai <455> (5683) ton <3588> ouranon <3772>

3:22 kai <2532> katabhnai <2597> (5629) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> swmatikw <4984> eidei <1491> wv <5613> peristeran <4058> ep <1909> auton <846> kai <2532> fwnhn <5456> ex <1537> ouranou <3772> genesyai <1096> (5635) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> mou <3450> o <3588> agaphtov <27> en <1722> soi <4671> eudokhsa <2106> (5656)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org