NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 3:10-14

3:10 kai <2532> ephrwtwn <1905> (5707) auton <846> oi <3588> ocloi <3793> legontev <3004> (5723) ti <5101> oun <3767> poihswmen <4160> (5661)

3:11 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> elegen <3004> (5707) autoiv <846> o <3588> ecwn <2192> (5723) duo <1417> citwnav <5509> metadotw <3330> (5628) tw <3588> mh <3361> econti <2192> (5723) kai <2532> o <3588> ecwn <2192> (5723) brwmata <1033> omoiwv <3668> poieitw <4160> (5720)

3:12 hlyon <2064> (5627) de <1161> kai <2532> telwnai <5057> baptisyhnai <907> (5683) kai <2532> eipan <3004> (5627) prov <4314> auton <846> didaskale <1320> ti <5101> poihswmen <4160> (5661)

3:13 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> mhden <3367> pleon <4119> para <3844> to <3588> diatetagmenon <1299> (5772) umin <5213> prassete <4238> (5719)

3:14 ephrwtwn <1905> (5707) de <1161> auton <846> kai <2532> strateuomenoi <4754> (5734) legontev <3004> (5723) ti <5101> poihswmen <4160> (5661) kai <2532> hmeiv <2249> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> mhdena <3367> diaseishte <1286> (5661) mhde <3366> sukofanthshte <4811> (5661) kai <2532> arkeisye <714> (5744) toiv <3588> oqwnioiv <3800> umwn <5216>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org