NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 3:1-14

3:1 en <1722> etei <2094> de <1161> pentekaidekatw <4003> thv <3588> hgemoniav <2231> tiberiou <5086> kaisarov <2541> hgemoneuontov <2230> (5723) pontiou <4194> pilatou <4091> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> tetraarcountov <5075> (5723) thv <3588> galilaiav <1056> hrwdou <2264> filippou <5376> de <1161> tou <3588> adelfou <80> autou <846> tetraarcountov <5075> (5723) thv <3588> itouraiav <2484> kai <2532> tracwnitidov <5139> cwrav <5561> kai <2532> lusaniou <3078> thv <3588> abilhnhv <9> tetraarcountov <5075> (5723)

3:2 epi <1909> arcierewv <749> anna <452> kai <2532> kaiafa <2533> egeneto <1096> (5633) rhma <4487> yeou <2316> epi <1909> iwannhn <2491> ton <3588> zacariou <2197> uion <5207> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

3:3 kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> pasan <3956> pericwron <4066> tou <3588> iordanou <2446> khrusswn <2784> (5723) baptisma <908> metanoiav <3341> eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266>

3:4 wv <5613> gegraptai <1125> (5769) en <1722> biblw <976> logwn <3056> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> fwnh <5456> bowntov <994> (5723) en <1722> th <3588> erhmw <2048> etoimasate <2090> (5657) thn <3588> odon <3598> kuriou <2962> euyeiav <2117> poieite <4160> (5720) tav <3588> tribouv <5147> autou <846>

3:5 pasa <3956> faragx <5327> plhrwyhsetai <4137> (5701) kai <2532> pan <3956> orov <3735> kai <2532> bounov <1015> tapeinwyhsetai <5013> (5701) kai <2532> estai <1510> (5704) ta <3588> skolia <4646> eiv <1519> euyeiav <2117> kai <2532> ai <3588> traceiai <5138> eiv <1519> odouv <3598> leiav <3006>

3:6 kai <2532> oqetai <3700> (5695) pasa <3956> sarx <4561> to <3588> swthrion <4992> tou <3588> yeou <2316>

3:7 elegen <3004> (5707) oun <3767> toiv <3588> ekporeuomenoiv <1607> (5740) ocloiv <3793> baptisyhnai <907> (5683) up <5259> autou <846> gennhmata <1081> ecidnwn <2191> tiv <5101> upedeixen <5263> (5656) umin <5213> fugein <5343> (5629) apo <575> thv <3588> melloushv <3195> (5723) orghv <3709>

3:8 poihsate <4160> (5657) oun <3767> karpouv <2590> axiouv <514> thv <3588> metanoiav <3341> kai <2532> mh <3361> arxhsye <756> (5672) legein <3004> (5721) en <1722> eautoiv <1438> patera <3962> ecomen <2192> (5719) ton <3588> abraam <11> legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> dunatai <1410> (5736) o <3588> yeov <2316> ek <1537> twn <3588> liywn <3037> toutwn <5130> egeirai <1453> (5658) tekna <5043> tw <3588> abraam <11>

3:9 hdh <2235> de <1161> kai <2532> h <3588> axinh <513> prov <4314> thn <3588> rizan <4491> twn <3588> dendrwn <1186> keitai <2749> (5736) pan <3956> oun <3767> dendron <1186> mh <3361> poioun <4160> (5723) karpon <2590> [kalon] <2570> ekkoptetai <1581> (5743) kai <2532> eiv <1519> pur <4442> balletai <906> (5743)

3:10 kai <2532> ephrwtwn <1905> (5707) auton <846> oi <3588> ocloi <3793> legontev <3004> (5723) ti <5101> oun <3767> poihswmen <4160> (5661)

3:11 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> elegen <3004> (5707) autoiv <846> o <3588> ecwn <2192> (5723) duo <1417> citwnav <5509> metadotw <3330> (5628) tw <3588> mh <3361> econti <2192> (5723) kai <2532> o <3588> ecwn <2192> (5723) brwmata <1033> omoiwv <3668> poieitw <4160> (5720)

3:12 hlyon <2064> (5627) de <1161> kai <2532> telwnai <5057> baptisyhnai <907> (5683) kai <2532> eipan <3004> (5627) prov <4314> auton <846> didaskale <1320> ti <5101> poihswmen <4160> (5661)

3:13 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> mhden <3367> pleon <4119> para <3844> to <3588> diatetagmenon <1299> (5772) umin <5213> prassete <4238> (5719)

3:14 ephrwtwn <1905> (5707) de <1161> auton <846> kai <2532> strateuomenoi <4754> (5734) legontev <3004> (5723) ti <5101> poihswmen <4160> (5661) kai <2532> hmeiv <2249> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> mhdena <3367> diaseishte <1286> (5661) mhde <3366> sukofanthshte <4811> (5661) kai <2532> arkeisye <714> (5744) toiv <3588> oqwnioiv <3800> umwn <5216>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org