NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:4

2:4 anebh <305> (5627) de <1161> kai <2532> iwshf <2501> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> ek <1537> polewv <4172> nazarey <3478> eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> eiv <1519> polin <4172> dauid <1138> htiv <3748> kaleitai <2564> (5743) bhyleem <965> dia <1223> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> ex <1537> oikou <3624> kai <2532> patriav <3965> dauid <1138>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org