NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:38

2:38 kai <2532> auth <846> th <3588> wra <5610> epistasa <2186> (5631) anywmologeito <437> (5711) tw <3588> yew <2316> kai <2532> elalei <2980> (5707) peri <4012> autou <846> pasin <3956> toiv <3588> prosdecomenoiv <4327> (5740) lutrwsin <3085> ierousalhm <2419>

Luke 24:33

24:33 kai <2532> anastantev <450> (5631) auth <846> th <3588> wra <5610> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> euron <2147> (5627) hyroismenouv <4867> (5772) touv <3588> endeka <1733> kai <2532> touv <3588> sun <4862> autoiv <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org