NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:22

2:22 kai <2532> ote <3753> eplhsyhsan <4130> (5681) ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> kayarismou <2512> autwn <846> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> mwusewv <3475> anhgagon <321> (5627) auton <846> eiv <1519> ierosoluma <2414> parasthsai <3936> (5658) tw <3588> kuriw <2962>

Luke 2:41-42

2:41 kai <2532> eporeuonto <4198> (5711) oi <3588> goneiv <1118> autou <846> kat <2596> etov <2094> eiv <1519> ierousalhm <2419> th <3588> eorth <1859> tou <3588> pasca <3957>

2:42 kai <2532> ote <3753> egeneto <1096> (5633) etwn <2094> dwdeka <1427> anabainontwn <305> (5723) autwn <846> kata <2596> to <3588> eyov <1485> thv <3588> eorthv <1859>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org