NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:13

2:13 kai <2532> exaifnhv <1810> egeneto <1096> (5633) sun <4862> tw <3588> aggelw <32> plhyov <4128> stratiav <4756> ouraniou <3770> ainountwn <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> legontwn <3004> (5723)

Luke 2:20

2:20 kai <2532> upestreqan <5290> (5656) oi <3588> poimenev <4166> doxazontev <1392> (5723) kai <2532> ainountev <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> hkousan <191> (5656) kai <2532> eidon <1492> (5627) kaywv <2531> elalhyh <2980> (5681) prov <4314> autouv <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org