NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:11

2:11 oti <3754> etecyh <5088> (5681) umin <5213> shmeron <4594> swthr <4990> ov <3739> estin <1510> (5748) cristov <5547> kuriov <2962> en <1722> polei <4172> dauid <1138>

Luke 4:21

4:21 hrxato <756> (5662) de <1161> legein <3004> (5721) prov <4314> autouv <846> oti <3754> shmeron <4594> peplhrwtai <4137> (5769) h <3588> grafh <1124> auth <3778> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> umwn <5216>

Luke 5:26

5:26 kai <2532> ekstasiv <1611> elaben <2983> (5627) apantav <537> kai <2532> edoxazon <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) fobou <5401> legontev <3004> (5723) oti <3754> eidomen <1492> (5627) paradoxa <3861> shmeron <4594>

Luke 19:5

19:5 kai <2532> wv <5613> hlyen <2064> (5627) epi <1909> ton <3588> topon <5117> anableqav <308> (5660) [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> zakcaie <2195> speusav <4692> (5660) katabhyi <2597> (5628) shmeron <4594> gar <1063> en <1722> tw <3588> oikw <3624> sou <4675> dei <1163> (5904) me <3165> meinai <3306> (5658)

Luke 19:9

19:9 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> [o] <3588> ihsouv <2424> oti <3754> shmeron <4594> swthria <4991> tw <3588> oikw <3624> toutw <5129> egeneto <1096> (5633) kayoti <2530> kai <2532> autov <846> uiov <5207> abraam <11> [estin] <1510> (5748)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org