NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:47-48

24:47 kai <2532> khrucyhnai <2784> (5683) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> autou <846> metanoian <3341> eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> arxamenoi <757> (5671) apo <575> ierousalhm <2419>

24:48 umeiv <5210> marturev <3144> toutwn <5130>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org