NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:35-49

24:35 kai <2532> autoi <846> exhgounto <1834> (5711) ta <3588> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> wv <5613> egnwsyh <1097> (5681) autoiv <846> en <1722> th <3588> klasei <2800> tou <3588> artou <740>

24:36 tauta <5023> de <1161> autwn <846> lalountwn <2980> (5723) autov <846> esth <2476> (5627) en <1722> mesw <3319> autwn <846> [[kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> eirhnh <1515> umin]] <5213>

24:37 ptohyentev <4422> (5685) de <1161> kai <2532> emfoboi <1719> genomenoi <1096> (5637) edokoun <1380> (5707) pneuma <4151> yewrein <2334> (5721)

24:38 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ti <5101> tetaragmenoi <5015> (5772) este <1510> (5748) kai <2532> dia <1223> ti <5101> dialogismoi <1261> anabainousin <305> (5719) en <1722> th <3588> kardia <2588> umwn <5216>

24:39 idete <1492> (5628) tav <3588> ceirav <5495> mou <3450> kai <2532> touv <3588> podav <4228> mou <3450> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) autov <846> qhlafhsate <5584> (5657) me <3165> kai <2532> idete <1492> (5628) oti <3754> pneuma <4151> sarka <4561> kai <2532> ostea <3747> ouk <3756> ecei <2192> (5719) kaywv <2531> eme <1691> yewreite <2334> (5719) econta <2192> (5723)

24:40 [[kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) edeixen <1166> (5656) autoiv <846> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> touv <3588> podav]] <4228>

24:41 eti <2089> de <1161> apistountwn <569> (5723) autwn <846> apo <575> thv <3588> carav <5479> kai <2532> yaumazontwn <2296> (5723) eipen <2036> (5627) autoiv <846> ecete <2192> (5719) ti <5100> brwsimon <1034> enyade <1759>

24:42 oi <3588> de <1161> epedwkan <1929> (5656) autw <846> icyuov <2486> optou <3702> merov <3313>

24:43 kai <2532> labwn <2983> (5631) enwpion <1799> autwn <846> efagen <5315> (5627)

24:44 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> mou <3450> ouv <3739> elalhsa <2980> (5656) prov <4314> umav <5209> eti <2089> wn <1510> (5752) sun <4862> umin <5213> oti <3754> dei <1163> (5904) plhrwyhnai <4137> (5683) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772) en <1722> tw <3588> nomw <3551> mwusewv <3475> kai <2532> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> qalmoiv <5568> peri <4012> emou <1700>

24:45 tote <5119> dihnoixen <1272> (5656) autwn <846> ton <3588> noun <3563> tou <3588> sunienai <4920> (5721) tav <3588> grafav <1124>

24:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> oti <3754> outwv <3779> gegraptai <1125> (5769) payein <3958> (5629) ton <3588> criston <5547> kai <2532> anasthnai <450> (5629) ek <1537> nekrwn <3498> th <3588> trith <5154> hmera <2250>

24:47 kai <2532> khrucyhnai <2784> (5683) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> autou <846> metanoian <3341> eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> arxamenoi <757> (5671) apo <575> ierousalhm <2419>

24:48 umeiv <5210> marturev <3144> toutwn <5130>

24:49 kai <2532> idou <2400> (5628) egw <1473> exapostellw <1821> (5719) thn <3588> epaggelian <1860> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> ef <1909> umav <5209> umeiv <5210> de <1161> kayisate <2523> (5657) en <1722> th <3588> polei <4172> ewv <2193> ou <3739> endushsye <1746> (5672) ex <1537> uqouv <5311> dunamin <1411>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org