NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:25-27

24:25 kai <2532> autov <846> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> w <5599> anohtoi <453> kai <2532> bradeiv <1021> th <3588> kardia <2588> tou <3588> pisteuein <4100> (5721) epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> elalhsan <2980> (5656) oi <3588> profhtai <4396>

24:26 ouci <3780> tauta <5023> edei <1163> (5900) payein <3958> (5629) ton <3588> criston <5547> kai <2532> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> doxan <1391> autou <846>

24:27 kai <2532> arxamenov <756> (5671) apo <575> mwusewv <3475> kai <2532> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> diermhneusen <1329> (5656) autoiv <846> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> grafaiv <1124> ta <3588> peri <4012> eautou <1438>

Luke 24:44

24:44 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> mou <3450> ouv <3739> elalhsa <2980> (5656) prov <4314> umav <5209> eti <2089> wn <1510> (5752) sun <4862> umin <5213> oti <3754> dei <1163> (5904) plhrwyhnai <4137> (5683) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772) en <1722> tw <3588> nomw <3551> mwusewv <3475> kai <2532> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> qalmoiv <5568> peri <4012> emou <1700>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org