NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 23:44-46

23:44 kai <2532> hn <1510> (5713) hdh <2235> wsei <5616> wra <5610> ekth <1623> kai <2532> skotov <4655> egeneto <1096> (5633) ef <1909> olhn <3650> thn <3588> ghn <1093> ewv <2193> wrav <5610> enathv <1766>

23:45 tou <3588> hliou <2246> ekleipontov <1587> (5723) escisyh <4977> (5681) de <1161> to <3588> katapetasma <2665> tou <3588> naou <3485> meson <3319>

23:46 kai <2532> fwnhsav <5455> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) pater <3962> eiv <1519> ceirav <5495> sou <4675> paratiyemai <3908> (5731) to <3588> pneuma <4151> mou <3450> touto <5124> de <1161> eipwn <2036> (5631) exepneusen <1606> (5656)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org