NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 23:34

23:34 [[o <3588> de <1161> ihsouv <2424> elegen <3004> (5707) pater <3962> afev <863> (5628) autoiv <846> ou <3756> gar <1063> oidasin <1492> (5758) ti <5101> poiousin]] <4160> (5719) diamerizomenoi <1266> (5734) de <1161> ta <3588> imatia <2440> autou <846> ebalon <906> (5627) klhron <2819>

Luke 23:46

23:46 kai <2532> fwnhsav <5455> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) pater <3962> eiv <1519> ceirav <5495> sou <4675> paratiyemai <3908> (5731) to <3588> pneuma <4151> mou <3450> touto <5124> de <1161> eipwn <2036> (5631) exepneusen <1606> (5656)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org