NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 23:1-4

23:1 kai <2532> anastan <450> (5631) apan <537> to <3588> plhyov <4128> autwn <846> hgagon <71> (5627) auton <846> epi <1909> ton <3588> pilaton <4091>

23:2 hrxanto <756> (5662) de <1161> kathgorein <2723> (5721) autou <846> legontev <3004> (5723) touton <5126> euramen <2147> (5627) diastrefonta <1294> (5723) to <3588> eynov <1484> hmwn <2257> kai <2532> kwluonta <2967> (5723) forouv <5411> kaisari <2541> didonai <1325> (5721) kai <2532> legonta <3004> (5723) eauton <1438> criston <5547> basilea <935> einai <1510> (5750)

23:3 o <3588> de <1161> pilatov <4091> hrwthsen <2065> (5656) auton <846> legwn <3004> (5723) su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) autw <846> efh <5346> (5713) su <4771> legeiv <3004> (5719)

23:4 o <3588> de <1161> pilatov <4091> eipen <2036> (5627) prov <4314> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> touv <3588> oclouv <3793> ouden <3762> euriskw <2147> (5719) aition <158> en <1722> tw <3588> anyrwpw <444> toutw <5129>

Luke 23:24

23:24 kai <2532> pilatov <4091> epekrinen <1948> (5656) genesyai <1096> (5635) to <3588> aithma <155> autwn <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org