NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 22:7-13

22:7 hlyen <2064> (5627) de <1161> h <3588> hmera <2250> twn <3588> azumwn <106> h <3739> edei <1163> (5900) yuesyai <2380> (5745) to <3588> pasca <3957>

22:8 kai <2532> apesteilen <649> (5656) petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> eipwn <2036> (5631) poreuyentev <4198> (5679) etoimasate <2090> (5657) hmin <2254> to <3588> pasca <3957> ina <2443> fagwmen <5315> (5632)

22:9 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> pou <4226> yeleiv <2309> (5719) etoimaswmen <2090> (5661)

22:10 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> idou <2400> (5628) eiselyontwn <1525> (5631) umwn <5216> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> sunanthsei <4876> (5692) umin <5213> anyrwpov <444> keramion <2765> udatov <5204> bastazwn <941> (5723) akolouyhsate <190> (5657) autw <846> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> eiv <1519> hn <3739> eisporeuetai <1531> (5736)

22:11 kai <2532> ereite <2046> (5692) tw <3588> oikodespoth <3617> thv <3588> oikiav <3614> legei <3004> (5719) soi <4671> o <3588> didaskalov <1320> pou <4226> estin <1510> (5748) to <3588> kataluma <2646> opou <3699> to <3588> pasca <3957> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> mou <3450> fagw <5315> (5632)

22:12 kakeinov <2548> umin <5213> deixei <1166> (5692) anagaion <508> mega <3173> estrwmenon <4766> (5772) ekei <1563> etoimasate <2090> (5657)

22:13 apelyontev <565> (5631) de <1161> euron <2147> (5627) kaywv <2531> eirhkei <4483> (5715) autoiv <846> kai <2532> htoimasan <2090> (5656) to <3588> pasca <3957>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org