NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 22:28-38

22:28 umeiv <5210> de <1161> este <1510> (5748) oi <3588> diamemenhkotev <1265> (5761) met <3326> emou <1700> en <1722> toiv <3588> peirasmoiv <3986> mou <3450>

22:29 kagw <2504> diatiyemai <1303> (5731) umin <5213> kaywv <2531> dieyeto <1303> (5639) moi <3427> o <3588> pathr <3962> mou <3450> basileian <932>

22:30 ina <2443> esyhte <2068> (5725) kai <2532> pinhte <4095> (5725) epi <1909> thv <3588> trapezhv <5132> mou <3450> en <1722> th <3588> basileia <932> mou <3450> kai <2532> kayhsye <2521> (5736) epi <1909> yronwn <2362> tav <3588> dwdeka <1427> fulav <5443> krinontev <2919> (5723) tou <3588> israhl <2474>

22:31 simwn <4613> simwn <4613> idou <2400> (5628) o <3588> satanav <4567> exhthsato <1809> (5668) umav <5209> tou <3588> siniasai <4617> (5658) wv <5613> ton <3588> siton <4621>

22:32 egw <1473> de <1161> edehyhn <1189> (5681) peri <4012> sou <4675> ina <2443> mh <3361> ekliph <1587> (5632) h <3588> pistiv <4102> sou <4675> kai <2532> su <4771> pote <4218> epistreqav <1994> (5660) sthrison <4741> (5657) touv <3588> adelfouv <80> sou <4675>

22:33 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> meta <3326> sou <4675> etoimov <2092> eimi <1510> (5748) kai <2532> eiv <1519> fulakhn <5438> kai <2532> eiv <1519> yanaton <2288> poreuesyai <4198> (5738)

22:34 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) legw <3004> (5719) soi <4671> petre <4074> ou <3756> fwnhsei <5455> (5692) shmeron <4594> alektwr <220> ewv <2193> triv <5151> me <3165> aparnhsh <533> (5695) eidenai <1492> (5760)

22:35 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ote <3753> apesteila <649> (5656) umav <5209> ater <817> ballantiou <905> kai <2532> phrav <4082> kai <2532> upodhmatwn <5266> mh <3361> tinov <5100> usterhsate <5302> (5656) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ouyenov <3762>

22:36 eipen <2036> (5627) de <1161> autoiv <846> alla <235> nun <3568> o <3588> ecwn <2192> (5723) ballantion <905> aratw <142> (5657) omoiwv <3668> kai <2532> phran <4082> kai <2532> o <3588> mh <3361> ecwn <2192> (5723) pwlhsatw <4453> (5657) to <3588> imation <2440> autou <846> kai <2532> agorasatw <59> (5657) macairan <3162>

22:37 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> touto <5124> to <3588> gegrammenon <1125> (5772) dei <1163> (5904) telesyhnai <5055> (5683) en <1722> emoi <1698> to <3588> kai <2532> meta <3326> anomwn <459> elogisyh <3049> (5681) kai <2532> gar <1063> to <3588> peri <4012> emou <1700> telov <5056> ecei <2192> (5719)

22:38 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) kurie <2962> idou <2400> (5628) macairai <3162> wde <5602> duo <1417> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ikanon <2425> estin <1510> (5748)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org