NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 21:5-6

21:5 kai <2532> tinwn <5100> legontwn <3004> (5723) peri <4012> tou <3588> ierou <2411> oti <3754> liyoiv <3037> kaloiv <2570> kai <2532> anayhmasin <334> kekosmhtai <2885> (5769) eipen <2036> (5627)

21:6 tauta <5023> a <3739> yewreite <2334> (5719) eleusontai <2064> (5695) hmerai <2250> en <1722> aiv <3739> ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701) liyov <3037> epi <1909> liyw <3037> wde <5602> ov <3739> ou <3756> kataluyhsetai <2647> (5701)

Luke 21:24

21:24 kai <2532> pesountai <4098> (5699) stomati <4750> macairhv <3162> kai <2532> aicmalwtisyhsontai <163> (5701) eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> panta <3956> kai <2532> ierousalhm <2419> estai <1510> (5704) patoumenh <3961> (5746) upo <5259> eynwn <1484> acriv <891> ou <3739> plhrwywsin <4137> (5686) [kai <2532> esontai] <1510> (5704) kairoi <2540> eynwn <1484>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org