NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 21:25-28

21:25 kai <2532> esontai <1510> (5704) shmeia <4592> en <1722> hliw <2246> kai <2532> selhnh <4582> kai <2532> astroiv <798> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> sunoch <4928> eynwn <1484> en <1722> aporia <640> hcouv <2279> yalasshv <2281> kai <2532> salou <4535>

21:26 apoqucontwn <674> (5723) anyrwpwn <444> apo <575> fobou <5401> kai <2532> prosdokiav <4329> twn <3588> epercomenwn <1904> (5740) th <3588> oikoumenh <3625> ai <3588> gar <1063> dunameiv <1411> twn <3588> ouranwn <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)

21:27 kai <2532> tote <5119> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) en <1722> nefelh <3507> meta <3326> dunamewv <1411> kai <2532> doxhv <1391> pollhv <4183>

21:28 arcomenwn <756> (5734) de <1161> toutwn <5130> ginesyai <1096> (5738) anakuqate <352> (5657) kai <2532> eparate <1869> (5657) tav <3588> kefalav <2776> umwn <5216> dioti <1360> eggizei <1448> (5719) h <3588> apolutrwsiv <629> umwn <5216>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org