NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 21:25-26

21:25 kai <2532> esontai <1510> (5704) shmeia <4592> en <1722> hliw <2246> kai <2532> selhnh <4582> kai <2532> astroiv <798> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> sunoch <4928> eynwn <1484> en <1722> aporia <640> hcouv <2279> yalasshv <2281> kai <2532> salou <4535>

21:26 apoqucontwn <674> (5723) anyrwpwn <444> apo <575> fobou <5401> kai <2532> prosdokiav <4329> twn <3588> epercomenwn <1904> (5740) th <3588> oikoumenh <3625> ai <3588> gar <1063> dunameiv <1411> twn <3588> ouranwn <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org