NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 21:12

21:12 pro <4253> de <1161> toutwn <5130> pantwn <3956> epibalousin <1911> (5692) ef <1909> umav <5209> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846> kai <2532> diwxousin <1377> (5692) paradidontev <3860> (5723) eiv <1519> tav <3588> sunagwgav <4864> kai <2532> fulakav <5438> apagomenouv <520> (5746) epi <1909> basileiv <935> kai <2532> hgemonav <2232> eneken <1752> tou <3588> onomatov <3686> mou <3450>

Luke 21:16-17

21:16 paradoyhsesye <3860> (5701) de <1161> kai <2532> upo <5259> gonewn <1118> kai <2532> adelfwn <80> kai <2532> suggenwn <4773> kai <2532> filwn <5384> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) ex <1537> umwn <5216>

21:17 kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org